Article 8 April 2024

Komission uudistettu markkinamäärittelytiedonanto

Euroopan komissio julkaisi 8.2.2024 uudistetun tiedonannon merkityksellisten markkinoiden määritelmästä unionin kilpailuoikeuden kannalta. Kilpailuoikeusasiantuntijamme käsittelivät tiedonantoa tarkemmin 26.3. järjestetyssä webinaarissa, jossa he nostivat esille keskeisimmät poiminnot tiedonannon sisällöstä. Komission tiedonanto kokoaa yhteen komission päätöskäytännössä ja EU:n tuomioistuinten ratkaisukäytännössä omaksutut periaatteet ja tarjoaa arvokasta lisäohjeistusta erityisesti digitalisaation ja globalisaation myötä muuttuneiden markkinaolosuhteiden huomioon ottamisesta markkinamäärittelyssä.

Uusi markkinamäärittelytiedonanto tulee todennäköisesti vaikuttamaan komission lisäksi myös kansallisten kilpailuviranomaisten soveltamaan käytäntöön. Tiedonannossa neuvotaan myös, miten komissio lähestyy erityistilanteita kuten innovaatiointensiivisiä markkinoita tai nollahintamarkkinoita. Markkinamäärittelytiedonannon edellinen versio julkaistiin joulukuussa 1997.

Webinaarissa tiedonantoa käsittelivät kilpailuoikeuspraktiikkamme Partner Katri Joenpolvi, Counsel Mikko Pirttilä, Senior Associate Eveliina Tanskanen sekä Associate-juristit Oskar Kaskela ja Verna von Martens. Kokosimme tähän artikkeliin yhteenvedon tiedonannosta ja webinaarissa käsitellyistä aiheista.

Markkinamäärittelyn tarkoitus ja perusperiaatteet uudistetussa tiedonannossa

Markkinamäärittely on keskeinen työkalu yritysten markkinavoiman arvioimiseksi. Markkinaosuudet antavat yleensä hyvän lähtökohdan markkinavoiman arvioimiseen ja niitä käytetään myös kynnysarvoina esimerkiksi komission ryhmäpoikkeusasetusten soveltamiselle.

Markkinaosuuksien laskeminen edellyttää relevanttien tuote- ja maantieteellisten markkinoiden määrittelyä. On tärkeää huomata, että kilpailuoikeudellinen merkityksellisten markkinoiden käsite voi poiketa siitä, mihin arkikielessä markkinoilla usein viitataan.

  • Merkitykselliset tuotemarkkinat muodostuvat kaikista niistä tuotteista, joiden asiakkaat katsovat olevan ominaisuuksiltaan, hinnaltaan ja käyttötarkoituksiltaan vaihdettavissa tai korvattavissa.
  • Merkitykselliset maantieteelliset markkinat puolestaan muodostuvat siitä alueesta, jolla liiketoimintaa harjoitetaan riittävän yhdenmukaisissa kilpailuolosuhteissa ja joka on erotettavissa muista alueista kilpailuolosuhteiden merkityksellisten eroavaisuuksien perusteella.

Markkinamäärittely tapahtuu aina käsillä olevan asian tosiasiallisessa kontekstissa. Kuten komissio korostaa tiedonannossaan, myös tarkasteltava mahdollinen kilpailuongelma voi vaikuttaa markkinamäärittelyn lopputulokseen.

Markkinamäärittelyprosessi ja markkinaosuuksien laskenta

Komission tiedonannossa on syvennetty ohjeita markkinoiden määrittelemiseen liittyvistä tavoista ja tekniikoista, kuten ns. SSNIP-testistä. Lisäksi päivitetty tiedonanto kuvaa, millaisia tietolähteitä ja näyttötyyppejä markkinamäärittelyn tueksi voidaan esittää. Eri lähteitä ja näyttötyyppejä ei kuitenkaan aseteta tiukkaan arvojärjestykseen, vaan arviointi on aina tapauskohtaista.

Tuotemarkkinoiden osalta näyttö kysynnän korvattavuudesta voi koskea esimerkiksi tuotteen ominaisuuksia, hintaa, käyttötarkoituksia ja asiakkaiden mieltymyksiä, tai aiempaa tai hypoteettista korvattavuutta. Myös toimialan omat näkemykset kilpailupaineista voivat antaa hyödyllistä lisätietoa erityisesti tilanteissa, joissa asiakkaat pitävät joidenkin yritysten tuotteita toisiaan korvaavina.

Myös maantieteellisten markkinoiden osalta ohjeistus tarjoaa aiempaa kattavammat työkalut markkinamäärittelyn tueksi. Tiedonanto antaa lisäohjeistusta esimerkiksi sen osalta, miten tuonti ja vienti sekä markkinoiden maantieteellinen eriytyneisyys tulisi huomioida.

  • Arvioinnin kannalta merkityksellisiä näyttötyyppejä voivat olla esimerkiksi asiakkaiden mieltymykset ja ostokäyttäytyminen, kullakin alueella läsnä olevat toimittajat ja hinnoittelu sekä etäisyyteen liittyvät tekijät, kauppavirrat ja kuljetuskustannukset.
  • Vaikka kyseessä olisi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva tuote tai palvelu, esimerkiksi asiakkaiden mieltymykset tai erot hinnoissa voivat johtaa siihen, että merkityksellisen maantieteellisen markkinan katsotaan olevan suppeampi, kuten kansallinen.

Lisäksi tiedonannossa annetaan aiempaa yksityiskohtaisempaa ohjeistusta mittareista, joiden perusteella markkinaosuudet voidaan laskea, kuten myyntimääristä, kapasiteetista ja käyttäjien tai vuorovaikutusten määristä.

Markkinamäärittelyn erityiskysymyksiä

Markkinoilla ja yhteiskunnassa on tapahtunut erityisesti digitalisaation myötä merkittäviä muutoksia. Päivitetty tiedonanto sisältääkin uutta ohjeistusta markkinoiden määrittämiselle useissa erityistapauksissa:

  • Innovaatiointensiiviset toimialat, joilla tutkimus- ja kehitystoiminta on jatkuvaa ja mittavaa. Tiedonannossa korostetaan, että markkinamäärittely voidaan tehdä myös sellaisten varhaisen tutkimusvaiheiden osalta, joiden lopputuotokset eivät ole vielä tiedossa.
  • Digitaalisiin markkinoihin liittyvät kysymykset, kuten monisuuntaiset alustat, jälkimarkkinat ja digitaaliset ekosysteemit. Monisuuntaisten alustojen osalta tiedonannossa käsitellään myös nollahintamarkkinoiden määrittelyssä sovellettavia menetelmiä ja arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja.
  • Markkinat, joilla tuotteet ovat huomattavan eriytyneitä tai kun asiakkaiden tai asiakasryhmien välillä esiintyy syrjintää.

Olethan yhteydessä kilpailuoikeuspraktiikkaamme, jos sinulla herää kysymyksiä markkinamäärittelytiedonannosta! Jos haluat saada lisää tietoa tapahtumistamme ja webinaareistamme, voit täyttää tapahtumiimme liittyvän yhteystietolomakkeen täältä.

Share:
Similar articles