Article 15 March 2018

Ympäristöoikeudessa nyt, 15. maaliskuuta 2018

Kansallinen tiekartta muovista aiheutuvien ongelmien torjumiseksi

Ympäristöministeriö ilmoitti aloittavansa kansallisen tiekartan valmistelun muovista aiheutuvien ympäristöongelmien torjumiseksi. Maaliskuussa aloittava yhteistyöryhmä, jossa edustettuina ovat ministeriöiden lisäksi eri järjestöt sekä tutkimuslaitokset, kartoittaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimenpiteitä haittojen torjumiseksi. Tiekartan on tarkoitus valmistua syksyllä 2018.

Sen lisäksi, että muovin käyttöä tullaan vähentämään ja sen kierrätystä tehostamaan, työssä pyritään huomioimaan myös muovin korvaaminen uusilla ympäristöystävällisemmillä materiaaleilla ja siihen liittyvä kaupallinen potentiaali. Myös EU:n tasolla muoviongelma on tänä vuonna ollut ajankohtainen, ja Euroopan komissio julkaisi tammikuussa EU:n muovistrategian. EU-tason toimet, kuten esimerkiksi lakialoitteet, tulevat kulkemaan kotimaisten toimenpiteiden rinnalla.

Korkeat kustannukset eivät perusta lupaa poiketa orgaanisen jätteen kaatopaikalle sijoittamista koskevasta rajoituksesta

Vaasan hallinto-oikeus kumosi valituksen asiassa, joka koski poikkeuksen saamista kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 28 §:n mukaisen orgaanisen jätteen kaatopaikalle sijoittamista koskevasta rajoituksesta (enintään 10 % tavanomaisessa jätteessä). Hallinto-oikeus sivuutti vaihtoehtoisen käsittelyn ja kuljetusten kustannusten ja ympäristövaikutusten kohtuullisuutta koskevat väitteet.

Sen sijaan päätöksessä korostettiin tarvetta esittää riittävät perusteet ja selvitykset siitä, ettei jätteelle ole sen ominaisuuksista johtuen käytettävissä muuta käsittelytapaa kuin kaatopaikalle sijoittaminen ja ettei sen esikäsittelyllä olisi voitu vähentää sekä jätteen määrää että sen sisältämän orgaanisen aineksen pitoisuutta. Asian käsittely KHO:ssa on kesken.

Share:
Similar articles