Article 18 January 2018

Ympäristöoikeudessa nyt, 18. tammikuuta 2018

Rakentamis- ja ympäristöasioista valittaminen KHO:ssa luvanvaraiseksi vuoden alusta lähtien

Vuoden 2018 alusta muutoksenhaku suurimmassa osassa ympäristöasioita muuttui valituslupaa vaativaksi. Lainmuutokset toteuttavat hallitusohjelmaa, johon valituslupajärjestelmän laajentaminen ympäristöasioissa on kirjattuna. Hallinto-oikeuden päätöksestä valittaminen KHO:een on siis jatkossa riippuvainen valitusluvan edellytysten käsillä olemisesta ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä. Lisäksi valituslupa vaaditaan luonto- ja lintudirektiivien lajeista tehtyihin poikkeuspäätöksiin.

Valituslupa on myönnettävä, jos se on tarpeen lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi (ns. ennakkotapaus), siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi tai valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. Lainmuutoksen tarkoituksena on vapauttaa KHO:n resursseja yhteiskunnallisesti merkittävämpien asioiden käsittelyyn sekä mahdollistaa niiden joutuisampi käsittely.

Lähes nollaenergiarakentamisen säädöspaketti voimaan

Lähes nollaenergiarakentamista koskevan säädöspaketin asetukset astuivat voimaan 1.1.2018. Paketilla pannaan täytäntöön rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD, 2010/31/EU), ja samalla on pyritty sujuvoittamaan sääntelyä. Säädöspakettiin kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain muutokset tulivat voimaan jo vuosi sitten. Asetukset koskevat muun muassa energiatehokkuutta, eri energiamuotojen energiakertoimia, sisäilmaa ja ilmanvaihtoa sekä paloturvallisuutta.

Lähes nollaenergiarakentamisella tarkoitetaan rakennusta, jonka energiatehokkuus on erittäin korkea ja jonka käyttämä vähäinenkin energia tuotetaan laajalti uusiutuvalla energialla. Vaatimukset soveltuvat uusiin rakennuksiin sekä osin korjaus- ja muutostöihin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on lisäksi lueteltu poikkeukset, jolloin em. vaatimuksia ei sovelleta (kuten esimerkiksi alle 50 m² rakennukset).

Share:
Similar articles