Article 25 April 2024

Uusiutuvan energian ajankohtaiset säädösuudistukset

Energy-praktiikkamme 16.4.2024 järjestämässä aamukahviwebinaarissa asiantuntijamme käsittelivät kevään ajankohtaisia uusiutuvan energian säädösuudistuksia ja markkinakäytäntöjä. Webinaarissa keskityttiin erityisesti talousvyöhykkeen merituulivoiman lainsäädäntöhankkeeseen sekä ja vetytaloutta koskeviin kysymyksiin EU:n kaasupaketin kautta. Kokosimme tähän artikkeliin yhteenvedon webinaarin aiheista.

Webinaarissa energia-aiheita käsittelivät asiantuntijamme Sami Laine, Nelli Rönkkö ja Toni Kastell.

EU:n kaasupaketti puhtaan vedyn edistäjänä

Yksi aamukahviwebinaarin pääaiheista oli EU:n kaasupaketti, joka vastikään sai parlamentin hyväksynnän EU-tasolla. Kaasumarkkinapaketti on osa Fit for 55 –valmiuspakettia, joka koostuu useista ehdotuksista, joiden tarkoituksena on tarkistaa ja päivittää EU:n lainsäädäntöä, jotta muun muassa EU:n asettamat ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa.

Kaasupakettiin sisältyy ehdotukset, joiden tarkoituksena on uudistaa nykyistä kaasuasetusta ja kaasudirektiiviä. Säädöksillä pyritään helpottamaan uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen pääsyä energiajärjestelmään sekä mahdollistamaan siirtyminen pois maakaasusta. Keskeisimpiä tavoitteita ovat maakaasun kulutuksen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, sääntelykehyksen luominen vedyn infrastruktuuria ja markkinoita varten, integroitu verkkosuunnittelu, kuluttajansuojasäännösten vahvistaminen ja sääntelykehyksen yksinkertaistaminen. Säädöksillä kannustetaan erityisesti teollisia toimijoita siirtymään pois fossiilisista kaasuista.

Asiantuntijamme nostivat kaasupaketin asetuksesta erityisen kiinnostavaksi teemaksi uusiutuvia ja vähähiilisiä kaasuja koskevat tariffialennukset, joita olisi sovellettava uusiutuvan kaasun ja vähähiilisen kaasun tuotantolaitoksista syötettävään kaasuun sekä siirtotariffeihin maakaasuvarastoihin yhteydessä olevissa syöttö- ja ottokohdissa, paitsi jos varasto on liitetty useampaan kuin yhteen siirto- tai jakeluverkkoon ja sitä käytetään kilpailuun.

Tariffialennukset ovat seuraavat:

  • Uusiutuvassa kaasussa alennus on kapasiteettiperusteisten tariffien osalta 100 %.
  • Vähähiilisessä kaasussa alennus on kapasiteettiperusteisten tariffien osalta 75 %.
  • Maakaasuvarastoihin yhteydessä olevissa syöttö- ja ottokohdissa 100 %:n alennus niissä jäsenvaltioissa, joissa uusiutuvaa tai vähähiilistä kaasua syötetään järjestelmään ensimmäisen kerran.

Sääntelyviranomainen voi kuitenkin päättää olla soveltamatta alennuksia tai asettaa edellä mainittuja alennuksia alhaisemmat alennuskorot, kunhan ne ovat yleisten tariffiperiaatteiden mukaiset, ja poikkeus on tarpeellinen:

  1. siirtoverkon tehokkaan toiminnan kannalta, jotta voidaan varmistaa esimerkiksi rahoituspuitteet investoinneille tai välttää rajat ylittävän kaupan vääristyminen; tai
  2. uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen yleistyminen on edistynyt jäsenvaltiossa riittävästi tai jäsenvaltiolla on olemassa vaihtoehtoisia tukimekanismeja.

Onkin mielenkiintoista nähdä ovatko jäsenvaltiot valmiita luomaan muita mahdollisia tukimekanismeja, joilla vedyntuotannon kokonaiskustannuksia voidaan pyrkiä alentamaan ja siten edistää vetymarkkinoiden kasvua.

Kaasumarkkinadirektiivi luo sääntelykehyksen vetyinfrastruktuurille

Direktiivistä on syytä nostaa esiin lupamenettelyihin ja vedyn toimittajiin liittyvä sääntely. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on myönnettävä yrityksille lupa vetyjärjestelmäinfrastruktuuriin kuuluvien laitosten, putkistojen ja niihin liittyvien laitteiden rakentamiseen ja käyttöön alueellaan. Lupamenettelyn kesto ei saa ylittää kahta vuotta, pois lukien poikkeukselliset syyt sekä mahdolliset valitukset ja tuomioistuinmenettelyt, jotka voivat pidentää kahden vuoden määräaikaa.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava toimittajien välisestä tehokkaasta kilpailusta ja siitä, että kaikki asiakkaat voivat vapaasti ostaa vetyä valitsemaltaan toimittajalta. Tällä pyritään luomaan vapaa markkina vedyn toiminnalle ja sitä kautta edistämään kilpailua. Toimittajat puolestaan voivat vapaasti päättää hinnan, jolla ne toimittavat vetyä asiakkaille.

Euroopan parlamentti on huhtikuun puolivälissä hyväksynyt asetus- ja direktiiviehdotuksen. Euroopan unionin neuvoston on vielä hyväksyttävä ehdotukset, jonka jälkeen säädökset annetaan. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alustavien aikataulujen mukaan uusi työryhmä asetettaneen syksyllä 2024 luonnostelemaan uutta hallituksen esitystä vetymarkkinalaiksi ja siihen liittyviksi laiksi. Alustavien arvioiden mukaan hallituksen esitys on eduskunnan käsiteltävänä vuodenvaihteessa 2025-2026.

Merituulivoimahankkeet Suomen talousvyöhykkeellä

Asiantuntijamme syventyivät webinaarissa kaasupaketin lisäksi Suomen talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeiden tämänhetkiseen tilannekuvaan sekä meneillään olevaan lainsäädäntöhankkeeseen ja sen haasteisiin. Aihe on ajankohtainen, sillä TEM valmistelee parhaillaan erillislakia talousvyöhykkeen merituulivoimalle, jonka tavoitteena on erityisesti ratkaista, miten yksinoikeus määräytyy talousvyöhykkeellä, selventää merituulivoimahankkeiden luvitusta sekä tarkentaa vyöhykkeellä sovellettavaa lainsäädäntöä. Hallituksen esityksen luonnoksen odotetaan lähtevän lausuntokierrokselle toukokuussa 2024.


Olemme aiemmin julkaisseet kaksi artikkelia, jotka käsittelevät lakihanketta ja sen taustoja sekä alustavaa kilpailutusmallia, jota TEM on alkuvuoden tietojen mukaan valmistellut. Voit tutustua lakihankkeeseen tarkemmin näiden artikkeleiden kautta:

Energy-praktiikkamme jää seuraamaan lakihankkeen etenemistä mielenkiinnolla. Odotamme erityisesti, miten kilpailutettavien merituulivoima-alueiden valinnassa onnistutaan huomioimaan eri intressit, kuinka kilpailutusmalli tukee Suomen kilpailuetua sekä miten merituulivoimahankkeiden verkkoliityntä saadaan turvattua.

Lisätiedot

Olethan yhteydessä Energy-praktiikkaamme, jos sinulla herää kysymyksiä merituulivoimahankkeisiin tai EU:n kaasupakettiin liittyen! Jos haluat saada lisää tietoa tapahtumistamme ja webinaareistamme, voit täyttää tapahtumiimme liittyvän yhteystietolomakkeen täältä.

Share:
Similar articles