Article 10 December 2020

Brexitin vaikutukset EU-tavaramerkkeihin

Ison-Britannian eron Euroopan unionista, eli brexitin, siirtymäaika päättyy tämän vuoden lopussa. Siirtymäajan päättyminen vaikuttaa myös EU-tavaramerkkeihin ja saattaa edellyttää toimia merkinhaltijoilta. Luomme tässä uutiskirjeessä lyhyen katsauksen brexitin vaikutuksista EU-tavaramerkkeihin sekä siihen, miten Isossa-Britanniassa toimitaan brexitin jälkeen EU-tavaramerkkien osalta.

Rekisteröityjen EU-tavaramerkkien suoja Isossa-Britanniassa brexitin jälkeen

Siirtymäkauden päättyessä 31.12.2020 Ison-Britannian teollisuusoikeuksien virasto muuntaa automaattisesti ja ilman eri maksua kaikki rekisteröidyt EU-tavaramerkit kansallisiksi vastaaviksi Ison-Britannian tavaramerkeiksi (jatkossa "vastaava UK-tavaramerkki, -hakemus, tai -rekisteröinti"), ellei merkinhaltija erikseen toisin pyydä. Kyseinen vastaava UK-tavaramerkki kirjataan Ison-Britannian tavaramerkkirekisteriin ja se saa saman oikeusaseman kuin jos tavaramerkkiä olisi haettu ja se olisi rekisteröity Ison-Britannian kansallisen lain nojalla.

Vastaava UK-tavaramerkki tulee säilyttämään alkuperäisen EU-tavaramerkin hakemuspäivän sekä mahdollisen etuoikeus- että Iso-Britanniaa koskevan aiemmuusvaatimuksen. Tästä huolimatta vastaava UK-tavaramerkki on kuitenkin alkuperäiseen EU-tavaramerkkiin nähden täysin itsenäinen tavaramerkkirekisteröinti, joka voidaan riitauttaa, luovuttaa ja lisensoida erikseen. EU-tavaramerkkiä ja vastaavaa UK-tavaramerkkiä koskevat jatkossa omat erilliset uudistamismaksut, mutta uudistuspäivä on sama.

Alkuperäisen EU-tavaramerkin suojaan muissa EU:n jäsenvaltioissa brexit ei vaikuta.

Vireillä olevat EU-tavaramerkkihakemukset ja brexit

Mikäli EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus on yhä vireillä siirtymäajan päätyttyä 1.1.2021, on Isossa-Britanniassa mahdollista hakea erikseen samalle merkille vastaavaa UK-rekisteröintiä. Hakemusvaiheessa olevia merkkejä ei siis tulla automaattisesti muuntamaan vastaaviksi UK-tavaramerkeiksi rekisteröityjen EU-tavaramerkkien tapaan, vaan hakemus tulee laittaa erikseen vireille EU-tavaramerkkiin pohjaten. Vastaavaa UK-tavaramerkkiä on haettava 9 kuukauden kuluessa siirtymäajan päättymisestä eli viimeistään 30.9.2021.

Vastaavaa UK-hakemusta tullaan käsittelemään Isossa-Britanniassa kansallisena hakemuksena, johon sovelletaan paikallisia lakeja ja josta tulee maksaa tavanomaiset hakemus- ja käsittelymaksut. Hakemus tulee kuitenkin tästä huolimatta säilyttämään alkuperäisen EU-tavaramerkin hakemuspäivän.

Vastaavan UK-hakemuksen on koskettava täysin samaa tavaramerkkiä kuin alkuperäisen EU-tavaramerkkihakemuksen ja sille on myös haettava suojaa sellaisten tavaroiden ja palveluiden osalta, jotka ovat joko identtisiä tai sisältyvät alkuperäisen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemukseen. Jos hakemuksen yksityiskohdat eivät vastaa EU-tavaramerkkihakemusta, ei vastaavalle UK-hakemukselle tulla myöntämään aiempaa hakemispäivää eikä EU-hakemuksella mahdollisesti ilmoitettuja etuoikeusvaatimuksia tulla hyväksymään.

Tavaramerkille on mahdollista hakea suojaa Isossa-Britanniassa myös kokonaan uutena kansallisena UK-hakemuksena vetoamatta aiempaan EU-tavaramerkkihakemukseen, mutta tuolloin riskiksi voi muodostua se, että kyseinen hakemus ei saisi alkuperäisen EU-tavaramerkin aiempaa hakemuspäivää. Esimerkiksi mahdollisessa riitatilanteessa, jossa toinen osapuoli on laittanut kansallisen UK-hakemuksensa vireille myöhemmin, mutta pohjannut sen aiemmalle EU-hakemukselle, saa se menettelyissä etusijan EU-tavaramerkkihakemuksen aiemman hakemuspäivän johdosta.

Tavaramerkin käyttö

Ison-Britannian kansallisen tavaramerkkilain nojalla 5 vuoden yhtäjaksoinen ajanjakso, jona merkkiä ei käytetä, voi asettaa kansallisen tavaramerkin alttiiksi kumoamiselle. Tämä menettelytapa voisi kuitenkin johtaa epätarkoituksenmukaisiin ja epäoikeudenmukaisiin lopputuloksiin 1.1.2021 vastaaviksi UK-merkeiksi muunnettujen tavaramerkkien osalta, sillä merkkejä ei välttämättä olla koskaan käytetty Isossa-Britanniassa eikä merkki siten saisi riittävää suojaa. Tämän johdosta vastaaviin UK-tavaramerkkeihin tullaan soveltamaan eri lähestymistapaa Ison-Britannian uuden lain avulla.

Uudella lailla varmistetaan, että mikä tahansa merkin tosiasiallinen käyttö EU:ssa ennen 1.1.2021 joko Isossa-Britanniassa tai sen ulkopuolella, katsotaan vastaavan UK-tavaramerkin käytöksi. Siirtymäajan jälkeistä käyttöä EU:n alueella (tai muualla Ison-Britannian ulkopuolella) 1.1.2021 jälkeen ei tulla lukemaan merkin tosiasialliseksi käytöksi Isossa-Britanniassa.

Siirtymäajan päättyessä vireillä olevien EU-tavaramerkkien kumoamismenettelyiden osalta Iso-Britannia tulee kunnioittamaan EU-tavaramerkkiviraston kumoamismenettelyssä tekemää päätöstä ja ottaa sen voimaan myös vastaavan UK-rekisteröinnin osalta, kunhan päätöksen perusteet ovat päteviä myös Isossa-Britanniassa. EU-tavaramerkkivirastossa 1.1.2021 jälkeen vireille laitettujen kumoamismenettelyiden osalta tulee Isossa-Britanniassa tehdä erillinen kumoamishakemus vastaavan UK-rekisteröinnin osalta.

Samaa periaatetta sovelletaan myös EU-tavaramerkkien osalta, jotka ollaan katsottu EU:ssa laajalti tunnetuiksi ennen 1.1.2021. Euroopan unionin alueella ennen 1.1.2021 todettua merkin laajalti tunnettuutta sovelletaan siis myös vastaavaan kansalliseen Ison-Britannian tavaramerkkiin.

EU-tavaramerkkien lisenssit ja panttaukset

Ison-Britannian uusi laki vahvistaa tietyin edellytyksin, että EU-tavaramerkkiä koskevan lisenssin tai panttauksen oikeusvaikutus tulee ulottumaan myös vastaavaan UK-rekisteröintiin.

Tavaramerkkien haltijoilla saattaa olla siirtymäajan päättyessä hallussaan EU-tavaramerkki, joka on joko lisenssin tai panttauksen kohteena. Tämä lisenssi tai panttaus saattaa oikeuttaa Isossa-Britanniassa tiettyjä toimia, jotka muussa tapauksessa loukkaisivat EU-tavaramerkkiä. Mikä tahansa lisenssi tai panttaus, missä viitataan EU-tavaramerkkiin ja missä myönnetään oikeuksia toimia Isossa-Britanniassa, katsotaan kuitenkin pätevän myös uuteen vastaavaan UK-tavaramerkkiin Isossa-Britanniassa.

On siksi tärkeää, että lisenssinsaajille ilmoitetaan uudesta oikeudesta ja tarkistetaan, ettei uuden vastaavan UK-rekisteröinnin luominen Isossa-Britanniassa riko mitään sopimusta. Ison-Britannian laki ei sinänsä vaadi, että lisenssit ja panttaukset kirjataan rekisteriin, mutta kuuden kuukauden sisällä liiketoimesta kirjatut toimet tuovat kuitenkin sellaista suojaa, mitä kirjaamattomatta jätetyt toimet eivät tuo. Siirtymäajan jälkeistä ajanjaksoa lisenssien ja panttausten kirjaamisten ajanjaksoa pidennetään 12 kuukauteen 1.1.2021 alkaen, koskien kuitenkin ainoastaan uusia EU-tavaramerkkejä vastaavia kansallisia tavaramerkkejä, joihin on EU-tavaramerkkivirastossa kirjattu lisenssi tai pantti.

Annamme mielellämme lisätietoja asiasta sekä neuvomme merkinhaltijoita tavaramerkkien tehokkaassa suojaamisessa EU:n ja Ison-Britannian alueella.

Share:
Similar articles