Share
Article 1 June 2022

Uudet toimittajien ja jakelijoiden väliset kilpailusäännöt voimaan 1.6.2022

Arvoketjun eri portailla toimivien yritysten (toimittajat ja jakelijat) välisiä kilpailusääntöjä koskeva Euroopan komission uusi niin sanottu vertikaalinen ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Mikä nyt muuttuu ja mikä säilyy ennallaan?

Mikä säilyy ennallaan?

Vertikaalinen ryhmäpoikkeusasetus rakentuu siten, että tietyt toimittajien ja jakelijoiden väliset menettelyt ja sopimusehdot ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä vakavia kilpailunrajoituksia. Eräiden muiden menettelyjen ja ehtojen hyväksyttävyyttä on aina arvioitava erikseen niiden vaikutusten perusteella.

Kaikki muut menettelyt ja ehdot ovat pääsääntöisesti sallittuja, jos toimittajan ja jakelijan markkinaosuudet kilpailuoikeudellisesti merkityksellisillä markkinoilla eivät ylitä 30 prosentin tasoa. Tätä nimitetään ryhmäpoikkeussuojaksi.

Tämä perusrakenne säilyy ennallaan uudessa ryhmäpoikkeusasetuksessa. Myös kielletyt sekä erillistä arviointia edellyttävät menettelyt ja ehdot ovat monelta osin entisellään.

Esimerkiksi määrähinnoittelu eli jakelijan loppuasiakashintojen vähimmäistasosta sopiminen toimittajan ja jakelijan välillä on yleensä kiellettyä, samoin jakelijan myynnin kohteena olevien alueiden ja asiakkaiden rajoittaminen tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Erillistä arviointia edellyttää edelleen muun muassa sopimuksen jälkeiseen aikaan ulottuva ehto, jolla jakelijaa kielletään suoraan tai välillisesti kilpailemasta toimittajan kanssa.

Mikä muuttuu?

Uusi ryhmäpoikkeusasetus sisältää runsaasti tarkistuksia asetuksen soveltamisalaan ja eri menettelyjen arvioinnin yksityiskohtiin. Esille voidaan nostaa muun muassa seuraavat:

  • Ryhmäpoikkeus soveltuu kaksoisjakeluun (tilanteet, joissa toimittaja kilpailee jakelijan kanssa jakelijan toimintaportaalla) riippumatta siitä, onko toimittajana valmistaja, maahantuoja vai tukkukauppias. Osapuolten välinen tietojenvaihto nauttii ryhmäpoikkeussuojaa kuitenkin vain, jos se liittyy suoraan jakelusopimuksen täytäntöönpanoon ja on välttämätöntä tehostamaan valmistusta tai jakelua.
  • Asetuksessa on ratkaistu pitkään keskustelua herättänyt kysymys verkossa toimivan välityspalvelun tarjoajien (esimerkiksi hotellimajoituspalveluiden välityssivustot) asemasta linjaamalla, että näitä kohdellaan toimittajina.
  • Verkossa toimivien välityspalvelujen niin sanotut laajat most favoured nation -ehdot eivät saa enää ryhmäpoikkeussuojaa. Tällaisesta ehdosta on kyse silloin, kun välityspalvelu edellyttää sitä käyttävältä jakelijalta, ettei jakelija saa tarjota edullisempia hintoja kilpailevassa vastaavassa palvelussa.
  • Asetuksessa on aiempaa selkeämmin jaoteltu jakelumallit vapaaseen jakeluun ja rajoitetumpiin valikoivaan sekä yksinoikeudelliseen jakeluun, joissa kaikissa on määritelty erikseen vakavia kilpailunrajoituksia ja poikkeuksia niihin. Toimittaja voi soveltaa eri alueilla ja eri tuotteissa erilaisia jakelumalleja. Jakelumallien yksityiskohtaisia sääntöjä on täsmennetty esimerkiksi niin, että toimittaja voi käyttää yksinoikeudellisen jakelun alueella useita jakelijoita, mutta ei useampaa kuin viittä.
  • Jakelijoille voidaan asettaa aiempaa laajemmin verkossa tapahtuvaa myyntiä koskevia erityisvaatimuksia. Jakelijalta voidaan esimerkiksi tietyin edellytyksin veloittaa verkkomyyntiin menevistä tuotteista eri hinta kuin kivijalkamyymälöihin myytävistä tuotteista eikä valikoivassa jakelussa verkkokaupan vaatimusten tarvitse olla yhteismitallisia kivijalkamyymälöille asetettujen vaatimusten kanssa. Internetin tehokkaan hyödyntämisen estävät verkkokaupparajoitukset ovat kuitenkin lähtökohtaisesti kiellettyjä.

Ryhmäpoikkeusasetuksen kanssa yhdessä on hyväksytty sen soveltamista koskevat suuntaviivat, jotka tulevat voimaan pian asetuksen jälkeen. Yrityksillä on vuoden siirtymäaika saattaa käytäntönsä linjaan asetuksen kanssa.

Krogeruksen kilpailuoikeusryhmän asiantuntijat ovat laajasti perehtyneet uuteen ja vanhaan ryhmäpoikkeusasetukseen. Meillä on myös pitkäaikaista kokemusta asetuksen soveltamisesta käytännön tilanteissa. Vastaamme mielellämme kysymyksiin.

Share:
Similar articles