Article 16 May 2017

Sote-alan toimijoiden yrityskauppojen valvontaan ehdotetaan tiukennuksia

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän valmistelemassa 12. toukokuuta 2017 julkistetussa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan lisättäväksi kilpailulakiin uusi määräaikainen säännös. Esitys liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön kokonaisuudistukseen sekä maakuntauudistukseen.

Säännöksen mukaan kilpailulain yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä sovelletaan kaikkiin yrityskauppoihin, joissa vähintään yksi yrityskaupan osapuoli tuottaa Suomessa asiakkailleen sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja taikka terveyspalveluihin liittyviä laboratorio- tai kuvantamispalveluja.

Säännös tulee sovellettavaksi määräaikaisesti yrityskauppoihin, jotka on tehty lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, mutta kuitenkin ennen 1. tammikuuta 2019.

Yrityskauppavalvonta

Nykyisen kilpailulain (948/2011) mukaan yrityskauppavalvonnan säännöksiä sovelletaan yrityskauppaan, jossa yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja jossa vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa.

Ehdotuksen mukainen ilmoitusvelvollisuus ei riipu liikevaihtorajoista. Yrityskauppavalvonta laajennetaan määräaikaisesti koskemaan lähes kaikkia sosiaali- ja terveysalan yrityskauppoja. Yrityskauppoihin puuttumisen tai niiden kieltämisen edellytyksiä ei muuteta.

Säännöksen soveltamisalan laajuus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käsitteet vastaisivat tulevan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annetun lain 3 §:n määritelmiä.

Säännöstä ei ole rajattu vain niihin yritysjärjestelyihin, jotka koskevat valinnanvapauslaissa tarkoitettuja suoran valinnan palveluja tai muuten asiakkaan valinnanvapauden piiriin kuuluvia palveluja kuten asiakassetelipalveluja.

Yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuus kattaisi sekä sosiaali- tai terveyspalvelujen hallinnollisen toiminnan että palvelujen tuottamisen ja toteuttamisen.

Säännös ei koske seuraavia:

  • ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä välittävät työvoiman vuokrausyritykset,
  • itsenäisten ammatinharjoittajien väliset yrityskaupat,
  • saman yrityksen tai yritysryhmän nimissä palvelujaan myyvien yritysten keskinäiset yrityskaupat,
  • yrityskaupat, joissa suurempi alan toimija ostaa yrityksen, jonka toiminta perustuu yhden tai kahden lääkärin tai muun ammattihenkilön palvelujen myyntiin.

Muutoksia määräaikoihin

Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelyaikaa pidennettäisiin kuukaudesta 45:een työpäivään asian ensimmäisessä käsittelyvaiheessa. 45 päivän määräaika koskisi myös sellaisia yrityskauppoja, joissa kilpailulaissa säädetyt yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajat ylittyvät edellyttäen, että ainakin yksi kaupan osapuoli tuottaa sosiaali- tai terveyspalveluja taikka terveyspalveluihin liittyviä laboratorio- tai kuvantamispalveluita.

Määräaika laskettaisiin työpäivissä, toisin kuin voimassa olevassa laissa. Ehdotettu säännös tarkoittaisi käytännössä, että käsittelymääräaika pitenisi noin neljällä viikolla nykyisestä. Myös markkinaoikeudelle säädetään normaalista poikkeava käsittelyaika täytäntöönpanokiellon määräämiseksi.

Lievennykset ja lyhennetty ilmoituskaava

Sääntelytaakkaa voitaisiin esityksen mukaan keventää selvästi ongelmattomien kauppojen ilmoitusvelvollisuuden sisältöä koskevilla Kilpailu- ja kuluttajaviraston myöntämillä lievennyksillä.

Yksinkertaiset ja lakiesityksen tavoitteisiin nähden vähämerkitykselliset kaupat voidaan lyhennetyn ilmoituskaavan pohjalta ilmoittaa ja käsitellä yksinkertaisessa ja nopeassa menettelyssä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi kuitenkin edellyttää laajempaa ilmoitusta katsoessaan tämän tarpeelliseksi.

Seuraavat vaiheet

  • Esitys lausunnolla työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesvalmisteluna ja asiaa arvioidaan poliittisesti vasta lausuntopalautteen käsittelyn jälkeen.
  • Lausuntokierroksen ajankohta 12.5.2017–24.5.2017.
  • Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Share:
Similar articles