Article 5 July 2017

Sote-alalle ehdotetaan lisää sääntelyä – yrityskaupat ja toimijat tarkempaan syyniin

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sosiaali- ja terveysalan kilpailusääntöjä arvioineen työryhmän raportti julkaistiin 30.6.2017. Raportti sisältää kaksi hallituksen esityksen muotoon laadittua luonnosta kilpailulain muuttamiseksi. Luonnokset koskevat tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta: pysyvää sote-alan yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuutta sekä pienten elinkeinonharjoittajien suojaamista sote-markkinoilla. TEM pyytää lausuntoja näistä kahdesta ehdotuksesta.

Määräaikainen sote-alan yrityskauppojen ilmoittamista koskeva hallituksen esitys annettiin erikseen eduskunnalle 15.6.2017 (HE 76/2017 vp). Säännöstä on tarkoitus soveltaa määräaikaisesti yrityskauppoihin, jotka on tehty lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen mutta kuitenkin ennen 1.1.2019. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian syksyllä 2017.

Pysyvä sote-alan yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuus

Nyt ehdotettu pysyvä sote-alan yrityskauppoja koskeva ilmoitusvelvollisuus perustuisi tavanomaista alempaan liikevaihtorajaan. Yrityskauppa tulisi ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ("KKV") kun

  • vähintään kaksi yrityskaupan osapuolta tuottaa Suomessa sote- tai terveyspalveluja tai kuvantamis- tai laboratoriopalveluja ja
  • osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 20 miljoonaa euroa tai vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää molempien osapuolten osalta 2 miljoonaa euroa.

Lisäksi erityisestä syystä KKV voisi vaatia yrityskauppailmoituksen tekemistä (ns. otto-oikeus) myös siinä tilanteessa, että yllä kuvatut liikevaihtorajat alittuvat. Tämä olisi mahdollista, jos vähintään kahden yrityskaupan osapuolen liikevaihto molempien osalta ylittää miljoona euroa, eikä yrityskaupan täytäntöönpanosta ole kulunut yli puolta vuotta. Osapuolilla olisi myös oikeus ilmoittaa vapaaehtoisesti yrityskauppa tällaisessa tilanteessa.

Yrityskauppaa ei saa panna täytäntöön ennen KKV:n hyväksyvää päätöstä. Mikäli KKV käyttäisi otto-oikeuttaan eli tutkisi yrityskaupan, yrityskaupan täytäntöönpanotoimet tulisi tällöin keskeyttää.

Yrityskauppoihin puuttumisen edellytyksiä ei ehdoteta muutettavaksi.

Pienten elinkeinonharjoittajien suojaamista koskevat säännökset

Lakiluonnoksen mukaan valinnanvapauslain 15 §:n mukaiset suoran valinnan palvelujen tai terveydenhuollossa välttämättömien laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tai niihin liittyvien analysointipalvelujen vaihdannassa toimivat elinkeinonharjoittajat eivät saisi estää, vaikeuttaa tai vakavasti vaarantaa niistä olennaisesti riippuvaisten pienten elinkeinonharjoittajien toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kiellettyjä olisivat esimerkiksi kohtuuttomat sopimusehdot tai muut menettelytavat, joilla ei ole objektiivisesti hyväksyttävää perustetta. Kielletyssä menettelyssä olisi kyse joko mielivallasta tai haittaamisen tarkoituksesta.

Pienenä elinkeinonharjoittajana pidettäisiin toimijaa, jonka osalta enintään yksi seuraavista raja-arvoista täyttyisi päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella: 1) taseen loppusumma 6 miljoonaa euroa, 2) liikevaihto 12 miljoonaa euroa tai 3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Havaitessaan kielletyn menettelyn KKV voisi määrätä elinkeinonharjoittajan lopettamaan menettelyn, velvoittaa sen toimittamaan hyödykkeen vastaavilla ehdoilla kuin muille vastaavassa asemassa oleville toimijoille tai määrätä elinkeinonharjoittajan noudatettavaksi sitoumuksia.

Seuraavat vaiheet

  • Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja toimitettavaksi 25.8.2017 mennessä.
  • Säännösten ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2019.
  • Esitysluonnoksia saatetaan joutua muokkaamaan, mikäli eduskunnassa kesäkuussa 2017 käsiteltävänä olleeseen valinnanvapaussääntelyyn tulee merkittäviä muutoksia.
Share:
Similar articles