Article 15 May 2017

Verkkokaupan liiketoimintakäytännöt saattavat rajoittaa kilpailua: komissio julkaisi verkkokaupan tutkimusraportin

Euroopan komissio on julkaissut raportin verkkokaupan alakohtaisesta tutkimuksesta. 10. toukokuuta 2017 julkaistussa raportissa esitetään komission lopulliset päätelmät, ja raportti vahvistaa suurelta osin 15. syykuuta 2016 julkaistun alustavan raportin päätelmät.

Tutkimuksen tarkoituksena on saada yleinen käsitys vallitsevista markkinatrendeistä, kerätä todisteita verkkokaupan kasvuun liittyvistä mahdollisista kilpailunrajoituksista sekä saada käsitys yleisistä, mahdollisesti kilpailua ja kuluttajien valintamahdollisuuksia rajoittavista liiketoimintakäytännöistä ja niiden käytön tarkoituksesta.

Poimintoja komission lopullisesta raportista

Kartellikysymysten lisääntyminen

Reaaliaikaisten hintatietojen saatavuus voi mahdollistaa hintojen yhteensovittamisen automaattisesti yritysten välillä. Myös laajalle levinnyt automatisoitujen ohjelmistojen käyttö sekä niiden aiheuttamat kilpailuoikeudelliset ongelmat huomioidaan raportissa. Lisääntynyt hintojen läpinäkyvyys saattaa helpottaa tai vahvistaa kilpailunvastaista yhteistyötä jälleenmyyjien välillä ja voi johtaa kiellettyyn hintayhteistyöhön.

Kaksoishinnoittelu

Erilaisten tukkuhintojen soveltaminen eri jälleenmyyjille on yleisesti normaali osa kilpailuprosessia ja kilpailusääntöjen mukaista. Kuitenkin samaan jälleenmyyjään sovellettua kaksoishinnoittelua pidetään yleisesti vakavana kilpailunrajoituksena, joka rinnastetaan usein kiellettyyn rinnakkaisviennin estämiseen.

Geoblokkaus

Muun kuin määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen itsenäisesti käyttöön ottama maarajaus eli geoblokkaus hyödykkeiden myynnin yhteydessä ei kuulu kilpailusääntöjen soveltamisalaan. Artikla 101 SEUT saattaa kuitenkin tulla sovellettavaksi erillisten yhteenliittymien sopimukseen tai yhdenmukaistettuun menettelytapaan perustuvaan geoblokkaukseen. Komissio viittaa geoblokkauksen kohdalla eurooppalaiseen oikeuskäytäntöön, jossa kansallisten markkinoiden eristämiseen tähtäävät toimenpiteet on katsottu vakaviksi kilpailunrajoituksiksi. Komissio ei kuitenkaan toista vastaavaa näkemystä käsitellessään raportissa digitaaliseen sisältöön liittyvää geoblokkausta.

Muuta raportissa käsiteltyä

Valikoivaan jakeluun liittyen raportissa todetaan, että kivijalkakauppoja koskevat vaatimukset ovat yleisesti vertikaalisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia. Tietyt vaatimukset toimia ainakin yhdestä kivijalkakaupasta ilman ilmeistä yhteyttä jakelun laatuun ja/tai muihin mahdollisiin tehokkuuksiin saattavat kuitenkin vaatia tapauskohtaista lisäselvitystä. Vertikaalisen ryhmäpoikkeusasetuksen voimassaolo päättyy toukokuussa 2022, ja raportissa todetaan, ettei kyseisen asetuksen eikä komission valikoivaan jakeluun soveltamien periaatteiden ennenaikaiseen tarkistukseen ole tarvetta. Raportti ja valvontatoimenpiteet tullaan huomioimaan tulevissa tarkastuksissa.

Markkinapaikkoja (kuten eBay, Amazon) koskevat kiellot tai rajoitukset voivat olla ongelmallisia kilpailusääntöjen näkökulmasta. Esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa tuntuvalle osalle jakelijoista on asetettu markkinapaikkoja koskevia rajoituksia. Komissio kuitenkin katsoo, ettei markkinapaikkoja koskevia rajoituksia tulisi katsoa niin sanotuiksi vakaviksi kilpailunrajoituksiksi. Komissio viittaa näiltä osin Euroopan unionin tuomioistuimessa vireillä olevaan ennakkoratkaisupyyntöön (C-230/16, Coty), jossa todennäköisesti tullaan linjaamaan markkinapaikkoja koskevien rajoitusten luonnetta kilpailunrajoituksena.

Tutkimuksessa ei keskitytty dataa koskeviin kilpailuun liittyviin huolenaiheisiin, mutta havaittiin datan merkityksen kasvu verkkokaupalle ja tuotiin esille mahdollisia kilpailuoikeudellisia huolenaiheita esimerkiksi sensitiivisten tietojen vaihtamisen kautta.

Digitaalisen sisällön suhteen raportissa viitataan tiettyihin lisensointikäytäntöihin, jotka voivat vaikeuttaa uusien verkkoliiketoimintamallien ja -palvelujen syntymistä. Komissio nimeää mahdollisesti ongelmallisina käytäntöinä muun muassa eri teknologioita koskevien oikeuksien paketoinnin yhdeksi kokonaisuudeksi, tietyt lisenssimaksukäytännöt sekä sopimuksen pitkän keston, mitkä voivat vaikeuttaa uusien toimijoiden markkinoille tuloa.

Tutkimuksen päätelmät ja tulevaisuuden kehityssuunnat

Tutkimuksesta saatujen tietojen avulla komissio pystyy kohdistamaan kilpailuoikeudellisia valvontatoimenpiteitä Euroopan verkkomarkkinoilla. Uusien kilpailusääntöjen rikkomista koskevien tutkimusten käynnistäminen kuuluu tällaisiin toimenpiteisiin. Komissio aikoo kohdistaa huomionsa laaja-alaisimpiin ja ongelmallisimpiin käytäntöihin. Lisäksi komissio hyödyntää löydöksiä laajentaakseen dialogia kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa.

Komissio aloitti jo helmikuussa 2017 kolme erillistä tutkimusta, jotka koskevat lomamajoituspalveluja, tietokonepelien jakelua ja kulutuselektroniikkaan liittyviä hinnoittelukäytäntöjä, jotka saattavat rajoittaa kilpailua. Tutkimukset ovat edelleen käynnissä.

Taustaa tutkimuksesta

Euroopan komissio käynnisti verkkokaupan alakohtaisen tutkimuksen toukokuussa 2015 osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaansa. Tutkimuksen aikana komissio keräsi näyttöä lähes 1 900:lta kulutustavaroiden ja digitaalisen sisällön verkkokauppaa harjoittavalta yritykseltä ja analysoi noin 8 000 jakelu- ja lisenssisopimusta.

Raportti on saatavilla kokonaisuudessaan Euroopan komission verkkosivuilla.

Share:
Similar articles