Article 7 February 2017

KHO hyväksyi voitonjakolainoille maksettavan korkotuoton säätiön TVL-tulona

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut vuosikirjaratkaisun (KHO:2017:20), jossa yleishyödyllisen säätiön antamalle ns. voitonjakolainalle maksettava korkotuotto katsottiin säätiölle henkilökohtaisen tulolähteen (TVL) tulona verovapaaksi tuloksi.

Yleishyödylliset yhteisöt ovat verovelvollisia vain elinkeinotulosta ja alennetun tuloveroprosentin mukaan eräistä kiinteistötuloista. Muun muassa korkotuloja ja osinkotuloja pidetään tavallisesti yleishyödyllisen yhteisön TVL-tuloja, kun taas esimerkiksi pääomarahastosta yhtiömiehenä saatua tulo-osuutta pidetään yleensä EVL-tulona.

KHO:n ratkaisemassa tapauksessa säätiö oli antanut voitonjakolainaa kommandiittiyhtiömuotoiselle pääomarahastolle. Rahaston tuli näin saamillaan varoilla ostaa säätiöltä tämän pääomarahastosalkku tai osa siitä eikä rahasto saanut erillisen sijoitussopimuksen mukaan harjoittaa käytännössä muuta toimintaa kuin kohderahastoihin sijoittamista.

Voitonjakolainalle maksettiin tuottona kiinteää yhden prosentin vuotuista korkoa sekä ns. tuottokorkoa, jonka määrä vastasi rahaston saamia tuloja vähennettynä hallinnointikuluilla ja -palkkioilla, voitonjakolainan kiinteällä korolla, äänettömän yhtiömiehen pienelle pääomapanokselle maksettavalla kiinteällä korolla sekä mahdollisilla vahvistetuilla verotappioilla. Rahastolle ei siten ollut tarkoitus lähtökohtaisesti muodostua lainkaan verotettavaa tulosta, vaan tarkoituksena oli jakaa tuottokoron vähentämistä edeltävä koko positiivinen tulos säätiölle tuottokorkona.

KHO vahvisti päätöksellään käytännössä jo pitkään vallinneen verokohtelun oikeudellisen muodon mukaisesti korkotulona, mikä selkiyttää voitonjakolainojen asemaa yleishyödyllisille yhteisöille verotuksellisesti tarkoituksenmukaisena sijoitusmuotona.

KHO ei siten hyväksynyt kantaa, jonka mukaan säätiön asema rinnastuisi yhtiömiehen asemaan joko tavanomaisen laintulkinnan tai verotusmenettelystä annetun lain (VML) 28 §:n nojalla.

Share:
Similar articles