Article 24 May 2018

Hallitus esittää muutoksia kilpailulakiin – Kohteena muun muassa viranomaistarkastukset ja kilpailuneutraliteetti

Hallitus antoi eduskunnalle torstaina 24.5.2018 esityksen kilpailulain muuttamisesta. Hallitus esittää lakiin täsmennyksiä ja muutoksia, joilla esityksen perustelujen mukaan pyritään turvaamaan markkinoiden kilpailullisuus ja yritystoiminnan edellytykset. Eräät keskeiset muutokset koskisivat viranomaistarkastuksia ja kilpailuneutraliteettia, johon sisällytettäisiin kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus.

Kilpailulain muuttamista pohtinut työryhmä esitti aiemmin muutoksia myös sääntöihin muun muassa toimialajärjestöille määrättävistä seuraamusmaksuista, kilpailulain menettelysäännösten rikkomisesta ja rikkomusten rakenteellisesta korjaamisesta. Nämä muutokset ovat jääneet toistaiseksi odottamaan samoihin asioihin liittyvien EU-tason lainsäädäntömuutosten etenemistä.

Keskeiset esitetyt muutokset

Kilpailuneutraliteetti ja kirjanpidon eriyttäminen
Lain kilpailuneutraliteettisäännöksiin lisättäisiin erillinen velvoite kirjanpidon eriyttämisestä. Kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa harjoittava kunta, kuntayhtymä, maakunta, valtio tai niiden määräysvaltaan kuuluva yksikkö olisi velvoitettu pitämään markkinatoiminnastaan erillistä kirjanpitoa. Toiminnan tuotot ja kulut tulisi esittää tilikausikohtaisena laskelmana. Laskelma laadittaisiin kirjanpitolain mukaiseksi ja sen ohessa tulisi esittää kustannuslaskennan perusteet. Eriyttämisvelvollisuutta ei sovellettaisi, jos markkinatoiminnan arvo olisi alle 40 000 euroa vuodessa.

Tarkastukset
Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) yllätystarkastuksia koskeviin säännöksiin lisättäisiin kirjaus sähköisen aineiston tarkastamisesta KKV:n tiloissa. KKV:lla olisi mahdollisuus kopioida koko kohdeaineisto itselleen ja jatkaa sen tarkastamista viraston omissa tiloissa. Kohdeyrityksellä ja sen asiamiehellä olisi oikeus olla läsnä tarkastuksella sen sijainnista riippumatta, ja KKV olisi velvollinen tuhoamaan kopiot heti tarkastuksen jälkeen.

Lakiin lisättäisiin tarkentava säännös siitä, että tarkastusoikeus olisi tallennusvälineestä riippumaton. Tarkastusoikeuden laajuus on herättänyt kysymyksiä erityisesti matkapuhelimien ja muiden mobiililaitteiden kohdalla.

Muita uudistuksia

Muista ehdotetuista uudistuksista voidaan mainita esimerkiksi seuraavat:

  • Seuraamusmaksusta vapautumiseen tai sen alentamiseen tähtäävässä ns. leniency-menettelyssä laajennettaisiin lyhennetyn hakemuksen käyttöä siten, että se voitaisiin tehdä haettaessa seuraamusmaksun alentamista kartellitapauksissa sekä silloin, kun kilpailuviranomainen jo suorittanut asiassa tarkastuksen.
  • Tietojen antamista KKV:lle ja viranomaisten tietojenvaihtoa koskevia sääntöjä täsmennettäisiin. Muutosten myötä KKV voisi luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tietoja ja asiakirjoja suuremmalla joukolle viranomaisia, ja esimerkiksi Verohallinto voisi luovuttaa KKV:lle kilpailunrajoitusten valvonnassa merkityksellisiä verotustietoja.
  • Asioiden tutkimatta jättämistä koskevaan priorisointisäännökseen lisättäisiin erillinen peruste siitä, että KKV voi jättää asian tutkimatta, jos sillä ei todennäköisesti ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia.
  • KKV:n määräaikaa seuraamusmaksuesityksen ja pääasiapäätöksen tekemiseen väliaikaismääräyksen antamisen jälkeen pidennettäisiin.

Lakimuutokset pyritään saattamaan voimaan mahdollisimman pian. Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta koskevat säännökset ja kilpailuneutraliteettisäännösten viittaukset tuleviin maakuntiin on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.

Share:
Similar articles