Share
Article 16 April 2018

Eu-kuluttajaoikeuteen tulossa tiukennuksia

Euroopan komissio teki 11.4.2018 ehdotuksen ns. "Kuluttajat vahvempaan asemaan" -hankkeesta, joka tunnetaan myös englanninkielisellä nimellä "New Deal for Consumers". Hankkeen tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajat hyötyvät täysimääräisesti EU-lainsäädännön mukaisista oikeuksistaan.

New Deal -hanke:

  • mahdollistaisi kollektiivisen hyvitysmekanismin ja hallinnolliset sakot EU:n laajuisesti;
  • parantaisi kuluttajansuojaa online-ympäristössä; ja
  • puuttuisi eri jäsenvaltioissa myytävien tuotteiden välisiin laatueroihin.

Vaikka New Deal -hankkeen ensisijaisensa tarkoituksena on vahvistaa kuluttajien oikeuksia, sisältyy siihen myös tiettyjä muutoksia, jotka hyödyttäisivät yrityksiä vähentämällä niiden hallinnollisia taakkoja.

Kollektiivinen hyvitysmekanismi ja hallinnolliset sakot

New Deal -hanke varmistaisi, että kuluttajilla olisi kaikissa jäsenvaltioissa mahdollisuus käyttää yksilöllisiä oikeussuojakeinoja, jos heihin kohdistetaan sopimattomia kaupallisia menettelyjä. Lisäksi New Deal -hanke antaisi tietyille oikeutetuille tahoille, kuten kuluttajajärjestöille, valtuuden laittaa vireille edustajakanteita, joilla vaaditaan kuluttajaryhmän puolesta kieltoa tai hyvitystä (esim. taloudellista korvausta tai tuotteen vaihtoa tai korjausta). Näillä tahoilla olisi myös valtuus neuvotella kysymyksessä olevan yrityksen kanssa hyvitystä koskeva sopimus. Tällainen sopimus vaatisi tuomioistuimen tai hallinnollisen viranomaisen hyväksyntää. Kaikissa tapauksissa kysymyksessä olevan yrityksen olisi tiedotettava kuluttajille lopullisen päätöksen sisällöstä ja siitä, mitä heidän on tehtävä hyötyäkseen hyvityksestä.

New Deal -hanke myös antaisi jäsenvaltioiden kuluttajaviranomaisille valtuudet määrätä koordinoidusta tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. New Deal -hankkeen mukainen enimmäissakko laajamittaisista rikkomisista, jotka vaikuttavat kuluttajiin useissa jäsenvaltioissa, olisi vähintään 4 % elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kussakin tällaisessa jäsenvaltiossa. Jäsenvaltiot voisivat kuitenkin halutessaan ottaa käyttöön suurempiakin enimmäissakkoja.

Kuluttajansuoja online-ympäristössä

New Deal -hanke parantaisi läpinäkyvyyttä online-markkinapaikoissa edellyttämällä, että kuluttajille olisi kerrottava selkeästi niistä parametreista, joiden perusteella hakutulosten järjestys määräytyy; siitä, onko kuluttajan sopimuskumppanina elinkeinonharjoittaja vai yksityishenkilö; sekä siitä, soveltuvatko sopimukseen EU-oikeuden mukainen kuluttajansuoja. Lisäksi kaikenlaisissa verkkoalustoissa kuluttajille olisi kerrottava selkeästi siitä, onko elinkeinonharjoittaja maksanut hakutuloksesta.

New Deal -hanke myös laajentaisi etämyynnin 14 päivän peruutusoikeuden koskemaan "ilmaisia" digitaalisia palveluita, joista kuluttaja ei maksaa rahalla vaan luovuttamalla henkilötietojaan esimerkiksi markkinointitarkoituksiin. Peruutusoikeuden piirissä oleviin palveluihin kuuluisivat tyypillisesti muun muassa sähköpostipalvelut ja sosiaalisen median palvelut.

Eri jäsenvaltioissa myytävien tuotteiden väliset laatuerot

Sen varmistamiseksi, ettei kuluttajia johdeta harhaan heidän ostamiensa tuotteiden laadusta, New Deal -hanke kieltäisi elinkeinonharjoittajia markkinoimasta tuotetta samana, jota useissa muissa jäsenvaltioissa myydään, jos tuotteiden koostumus tai ominaisuudet poikkeavat toisistaan merkittävästi.

Kiellettyä olisi esimerkiksi markkinoida yhdessä jäsenvaltiossa vähemmän kaakaota sisältävää suklaata käyttäen samaa brändiä ja pakkausta, jota käytetään useissa muissa jäsenvaltioissa, joissa tuotteen kaakaopitoisuus on korkeampi.

Hyödyt yrityksille

New Deal -hanke hyödyttäisi verkkokauppatoimintaa harjoittavia yrityksiä poistamalla niiltä velvollisuuden hyväksyä tuotepalautuksia, jos tuotetta on käytetty eikä vain kokeiltu samalla tavalla kuin fyysisessä kaupassa. Tällaisilla yrityksillä ei myöskään enää olisi velvollisuutta palauttaa kuluttajalle maksua pelkästään perustuen kuluttajan esittämään selvitykseen siitä, että kuluttaja on lähettänyt tuotteen takaisin. Sitä vastoin niillä olisi oikeus pidättäytyä maksusta, kunnes ne ovat vastaanottaneet palautetun tuotteen.

New Deal -hanke myös tekisi online-viestinnän kuluttajien kanssa joustavammaksi sallimalla verkkolomakkeiden ja chat-palveluiden käytön sähköpostin sijaan edellyttäen, että kuluttajat pystyisivät pitämään kirjaa viestinnästään elinkeinonharjoittajan kanssa.

Seuraavat vaiheet

Kahdesta direktiiviehdotuksesta muodostuvaa New Deal -hanketta käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Mikäli direktiivit säädetään, on ne vielä implementoitava jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön. Toistaiseksi on siten epäselvää, toteutuuko New Deal -hanke ja, jos toteutuu, millä aikataululla.

Krogerus seuraa New Deal -hankeen etenemistä ja julkaisee sitä koskevia päivityksiä.

Share:
Similar articles