02/12/2019

Vinkit sopivan tiimin valitsemiseen

Oletko hakemassa Krogerukselle associate traineeksi ja pohdit, mikä olisi sinulle sopivin tiimi eli praktiikka? Pyydämme hakulomakkeella valitsemaan 1-2 sinua eniten kiinnostavaa praktiikkaa ja perustelemaan meille valintasi. Haluamme auttaa sinua valinnassasi ja kertoa tässä jutussa tiimien työtehtävistä ja arjesta hieman tarkemmin, jotta traineejaksostasi tulisi mahdollisimman opettavainen ja antoisa kokemus.

Banking & Finance

B&F-tiimi neuvoo lainanantajia, lainansaajia ja muita rahoitusjärjestelyn osapuolia erilaisissa rahoitustoimeksiannoissa. Palvelut kattavat muun muassa yrityskauppa- ja lainarahoituksen (mukaan lukien seniori-, välirahoitus- ja alisteiset lainat), projektirahoituksen (sisältäen rakennus- ja infrastruktuuriprojektit PPP- tai elinkaariperiaatteella), velkojen uudelleenjärjestelyt sekä arvopaperistamiset. Asiakaskuntaan kuuluvat niin kotimaiset kuin kansainväliset rahoituslaitokset ja yritykset. B&F-tiimissä traineet pääsevät avustamaan juristeja vaativissa ja monipuolisissa toimeksiannoissa rahoituksen eri vaiheissa. Tyypillisiä työtehtäviä ovat yhtiöoikeudellisten asiakirjojen valmistelu, conditions precedent -prosessissa ja vakuussopimusten laatimisessa avustaminen sekä yhteydenpito viranomaisiin. B&F-praktiikassa työskentely sopii sinulle, jos olet utelias ja innostunut uuden oppimisesta.

Capital Markets & Corporate Governance

CM-tiimissä tehdään erilaisia pääomamarkkinajärjestelyjä, kuten pörssilistautumisia, julkisia ostotarjouksia ja joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuja ja takaisinostoja. Tiimin asiakkaita ovat niin kotimaiset kuin ulkomaiset liikkeeseenlaskijat ja finanssisektorin toimijat. Tiimi neuvoo asiakkaita myös hyvin laaja-alaisesti arvopaperimarkkinoiden ja finanssisektorin sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. Traineen työtehtävät vaihtelevat lyhyistä selvitystehtävistä laajoissa ja pitkäkestoisissa prosesseissa avustamiseen. Traineet avustavat tyypillisesti esitteiden laatimisessa, due diligence -työssä, erilaisten yhtiöoikeudellisten päätösten valmistelussa sekä laajojenkin juridisten selvitysten tekemisessä. Traineen tehtäviin kuuluu myös aktiivinen sääntelyseuranta. Toimeksiannoissa yhdistyvät juridiikka ja pääomamarkkinoiden toiminta, joten praktiikka sopii erinomaisesti arvopaperimarkkinoista ja finanssitoimialan sääntelystä sekä yhtiöoikeudesta kiinnostuneille opiskelijoille. Jos olet analyyttinen, hahmotat olennaisen epäolennaisesta ja pidät kirjoittamisesta, on tämä tiimi sinulle sopiva valinta.

Competition Law

Comp-tiimissä hoidetaan muun muassa kilpailunrajoituksiin, yrityskauppavalvontaan, julkisiin hankintoihin ja valtiontukiin liittyviä toimeksiantoja. Lisäksi tiimissä hoidetaan säänneltyihin markkinoihin, kuten energia-, viestintä-, ja telemarkkinoihin liittyviä toimeksiantoja. Traineen tehtävät koostuvat pääsääntöisesti erilaisten kilpailuoikeuteen liittyvien juridisten kysymysten selvittämisestä. Traineen tehtäviin voi kuulua esimerkiksi aikaisemman oikeuskäytännön kokoaminen markkinamäärittelyitä varten, tai taustamateriaalin kerääminen kilpailunrajoituksiin liittyviä prosesseja varten. Lisäksi traineen tehtäviin kuuluu käännöstöitä, erilaisten esitysmateriaalien kokoamista ja oikeuskäytännön seuraamista. Traineella on myös mahdollisuus päästä esittelemään tiimin kuukausipalavereissa ajankohtaisia kilpailuoikeudellisia teemoja tai esimerkiksi kirjoitteilla olevan gradun aihetta. Tärkeintä on aito kiinnostus oppia lisää kilpailuoikeudesta ja sen soveltamisesta käytäntöön - innostunut ja avoin asenne vievät pitkälle. Aikaisemmasta kokemuksesta kilpailuoikeuden tai EU-oikeuden parissa joko opintojen tai töiden kautta on hyötyä, mutta työssä oppii vaikka kokemusta ei vielä olisikaan. Tämän lisäksi esimerkiksi tiedonhakutaidoista on tehtävässä hyötyä.

Employment & Benefits

Emp-tiimi avustaa eri kokoisia kotimaisia ja kansainvälisiä työnantajia päivittäisissä työoikeusasioissa, yhteistoimintamenettelyissä ja työsuhderiidoissa. Lisäksi tiimi toimii useamman konkurssipesän työoikeusneuvonantajana ja avustaa M&A-tiimiä erilaisiin yrityskauppaprosesseihin liittyvissä työoikeudellisissa kysymyksissä. Pääpiirteittäin traineen työtehtävät sisältävät oikeudellista tiedonhakua, erilaisten vastausten ja sopimusten luonnostelemista, avustamista konkurssipesien päivittäiseen työsuhdehallintoon liittyvissä tehtävissä sekä käännösten tekemistä. Lisäksi trainee avustaa tiimiä koulutusmateriaalien laatimisessa. Työtehtävät ovat monipuolisia ja saattavat vaihdella hyvinkin paljon riippuen traineejakson ajankohdasta. Haemme ensisijaisesti henkilöitä, jotka ovat motivoituneita oppimaan uutta. Substanssiosaaminen ei ole välttämättömyys, tärkeämpää on aito innostus ja kiinnostus oppia nimenomaan työoikeuteen liittyvistä kysymyksistä. Tiimi on kooltaan pieni, joten odotamme traineen olevan tiimipelaaja.

Yrityskaupat - M&A,  Real Estate & Energy

M&A-tiimi tekee yrityskauppoja ja yritysjärjestelyjä, eli avustaa asiakkaitamme niin myynti-, osto- kuin sijoitusprosesseissakin. Asiakkaita ovat niin kotimaiset kuin ulkomaiset pääomasijoittajat ja johtavat teolliset toimijat. Yrityskauppaprosessit ovat usein varsin laajoja, ja ihannetilanteessa trainee on prosessissa mukana alusta loppuun saakka, avustaen kaupan eri vaiheissa. Työtehtävät vaihtelevat sen mukaan edustammeko ostajaa vai myyjää, mutta tyypillisimpiä tehtäviä ovat erilaiset due diligence -liitännäiset tehtävät (datahuoneen kokoamisesta raportin kirjoitustyöhön), avustaminen kauppadokumentaation laatimisessa sekä allekirjoitus- ja voimaantulotilaisuuksissa, erilaisten päätösten ja pöytäkirjojen laatiminen, juridiset selvitystehtävät ja asiointi viranomaisten kanssa. Praktiikka sopii hakijoille, jotka ovat juridiikan lisäksi kiinnostuneita liiketoiminnasta ja yrityskauppojen kaupallisesta puolesta. Mikäli viihdyt monipuolisten ja nopeatempoisten tehtävien parissa ja haluat oppia miten laajat ja monitahoiset prosessit toimivat, ja näet itsesi osana isoakin tiimiä, voi M&A olla sinulle sopiva valinta. M&A-praktiikka sopii myös erinomaisesti yhtiöoikeudesta kiinnostuneelle hakijalle.

Real Estate -tiimissä keskitytään nimenomaan kiinteistötransaktioihin. Suurin osa  näistä tehdään yhtiökaupan muodossa, jolloin prosessi vastaa pitkälti perinteistä M&A-prosessia. RE-tiimin erityisosaamista on vuokrasopimuksiin ja rakentamiseen liittyvät asiat. Kiinteistötransaktioiden lisäksi tiimi avustaa asiakkaita myös heidän kiinteistöportfolioiden kehittämisessä ja hallinnoinnissa. Asiakkaista suurin osa on ulkomaalaisia ja työ on hyvin kansainvälistä. Ostopuolen toimeksiannoissa traineet pääsevät erityisesti avustamaan due diligence -prosesseissa ja myyntipuolen toimeksiannoissa vastaavasti datahuoneen kasaamisessa ja pyörittämisessä. Lisäksi traineet pääsevät luonnostelemaan ja tarkastamaan kauppaan liittyvää dokumentaatiota, kuten esimerkiksi kauppakirjan liitteitä ja kauppaan liittyviä yhtiöoikeudellisia päätöksiä. Suosittelemme praktiikkaa kaikille kiinteistötransaktioista kiinnostuneille. Aiempi kokemus tai perehtyminen alaan ei ole välttämätöntä, tärkeämpää on olla kiinnostunut oppimaan.

Energy-tiimi avustaa asiakkaitamme energialiitännäisissä transaktioissa ja muissa juridisissa selvityksissä laaja-alaisesti. Tämä tarkoittaa transaktioprosessia due diligence -selvityksestä kauppakirjaneuvotteluihin ja muita, esimerkiksi sopimuksiin tai viranomaismenettelyihin liittyviä selvityksiä energia- ja ympäristöreguloidulla toimialalla. Traineet pääsevät avustamaan muun muassa due diligence -prosesseissa ja regulaatioon liittyvissä selvitystehtävissä. Tehtävässä saa erittäin hyvän käytännön näkökulman energiatoimialaan juridisesta perspektiivistä. Saat eniten irti traineejaksosta tässä tiimissä, jos sinulla on aito kiinnostus energia-alaa kohtaan sekä halu oppia ja kehittyä. Tärkeitä ominaisuuksia ovat myös pitkäjänteisyys, huolellisuus ja kyky käsitellä suuria määriä tietoa.

Tax

Veropraktiikka avustaa sekä kotimaisia että ulkomaisia asiakkaitamme niin yksittäisissä verokysymyksissä kuin yrityskauppa- ja yritysjärjestelyprosesseissa. Lisäksi erilaisissa verohakemus- ja valitusasioissa, verotarkastuksissa sekä veroriidoissa avustaminen kuuluvat veropraktiikan toimenkuvaan. Verotiimissä saa monipuolisia työtehtäviä, joiden aihe, laajuus ja haastavuus vaihtelevat. Traineen työtehtäviä ovat muun muassa uutiskirjeen luonnostelu, erilaiset selvitystehtävät, Verohallinnon kanssa asiointi puhelimitse sekä varainsiirtoveroilmoitusten kanssa avustaminen. Todennäköisesti trainee pääsee myös avustamaan laajemmissa kirjoitustehtävissä, kuten ennakkoratkaisuhakemusten taikka muistioiden laatimisessa. Trainee voi avustaa myös käännöksissä, vero-oikeudellisten vuosijulkaisujen päivittämisessä, oikeuskäytännön etsimisessä sekä sisäisten ohjeiden, mallipohjien ja esitysten laatimisessa ja päivittämisessä. Huolellisuus on hyödyllinen taito, sillä verotiimin työtehtävissä tarkkuus on tärkeää työtehtävästä riippumatta. Koska työtehtävät ovat vaihtelevia, halu oppia uutta ja rohkeus  tarttua haastaviinkin työtehtäviin ovat traineen eduksi. Kuten muissakin praktiikoissa, reipas asenne sekä hyvät kommunikointi- ja tiimitaidot ovat tärkeitä. Myös omien työtehtävien aikatauluttaminen ja priorisointitaidot ovat hyödyksi.

Technology, Media & Telecommunication, Intellectual Property

TMT&IP -praktiikassa hoidetaan laaja-alaisesti erilaisia toimeksiantoja, joihin kuuluvat tyypillisesti immateriaalioikeuksiin liittyvät sopimukset, rekisteröinnit, selvitykset ja riitatilanteet, erilaiset IT-sopimukset, lisenssisopimukset, ulkoistusjärjestelyt ja muut kaupalliset sopimukset sekä regulaatioselvitykset liittyen erityisesti teletoimintaan, media-alaan, tietosuojaan ja kuluttajansuojaan. Traineet toimivat tärkeänä osana tiimiä ja avustavat lakimiehiä mm. erilaisissa juridisissa selvityksissä, sopimusprojekteissa, käännöstehtävissä sekä tavaramerkkeihin ja yritysjärjestelyihin liittyvissä toimeksiannoissa. Lisäksi ryhmän traineet osallistuvat usein erilaisten koulutusten ja esitysten valmisteluun. Mikäli olet kiinnostunut teknologiaan, tietosuojaan ja immateriaalioikeuksiin liittyvistä oikeudellista kysymyksistä, on TMT&IP -praktiikkamme erinomainen näköalapaikka oppia näiden alojen sääntelyn käytännön soveltamisesta. Aidolla mielenkiinnolla alaa kohtaan ja innokkaalla asenteella pärjäät hyvin tässä tiimissä.

Dispute Resolution ja Insolvency 

Oletko kiinnostunut Dispute Resolution tai Insolvency -tiimeissä työskentelystä? Tällä hakukierrokselle emme näihin tiimeihin hae associate traineeta, mutta otamme mielellämme avoimia hakemuksia vastaan syksyä 2020 ajatellen!